Klimatizace

Prostředí, v němž se člověk pohybuje, ve velké míře ovlivňuje jeho schopnost podávat dobrý pracovní výkon nebo si kvalitně odpočinout. Ze zdravotně technického hlediska je pohoda prostředí definována jako stav, ve kterém je člověku zajištěn zdravý pobyt a maximální možnost tvořivé práce. Tepelná pohoda prostředí znamená , že člověk nemá (bez zás...

Prostředí, v němž se člověk pohybuje, ve velké míře ovlivňuje jeho schopnost podávat dobrý pracovní výkon nebo si kvalitně odpočinout. Ze zdravotně technického hlediska je pohoda prostředí definována jako stav, ve kterém je člověku zajištěn zdravý pobyt a maximální možnost tvořivé práce. Tepelná pohoda prostředí znamená , že člověk nemá (bez zásahu termoregulačních systémů) pocit zimy ani tepla.

VLIV PROSTŘEDÍ NA ČLOVĚKA

 • tepelný stav daný teplotou vzduchu, stěn a okolních předmětů, prouděním a vlhkostí vzduchu a produkcí tepla člověkem a jeho oblečením
 • čistota vzduchu, kterou lze vyhodnotit podle druhu a množství škodlivin ve vzduchu obsažených (například operační sály, lakovny atd.)
 • tělesné vlastnosti člověka, tedy hmotnost, výška, schopnost aklimatizace, zdravotní stav apod.
 • další vlivy jako jsou hluk, osvětlení, látky s nimiž přichází člověk do kontaktu, technologická zařízení (v průmyslových provozech) aj.

ÚČEL KLIMATIZACE

Úkolem každé klimatizace je úprava vzduchu na požadované parametry. Problémem z hygienického hlediska uživatelů bytů nebo jiných prostorů bývá zejména nedostatečné větrání, neúčinné odsávaní prachu a jiných škodlivin atd. Klimatizační zařízení tyto problémy odstraňuje. Podle typu a provedení může klimatizace se vzduchem provádět následující úpravy:

 • výměnu při jeho znečištění
 • chlazení nebo ohřev podle okamžité tepelné potřeby
 • zvlhčování nebo odvlhčování podle místních podmínek a potřeb
 • filtraci a ionizaci pro odstranění prachu a bakterií
 • provonění pro zlepšení ovzduší

Účel, pro který se klimatizace zřizuje, je především chlazení vzduchu. Všechny další úpravy vzduchu napomáhají ke zlepšení celkové kvality vzduchu. Samotná klimatizace je v provozu během roku přibližně 60 dní. Při aplikacích do datových místností/servroven pro odvedení vyděleného technologického tepla se používá klimatizačního systému s inverterovou technologií, neboť v rámci těchto prostor se počítá s využitím sytému 24 hod. denně po 365 dnů v roce.

INVERTEROVÁ TECHNOLOGIE KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Klasické klimatizační přístroje mají standardní jednorychlostní kompresor s daným počtem otáček a proto není možnost zvyšovat nebo redukovat jejich okamžitý výkon. Po většinu času však klimatizační přístroje v provozu běží s částečnou zátěží, takže pro zachování požadovaných teplot je nutný jen zlomek jejich dodávaného výkonu. Aby bylo možno jejich odevzdávaný výkon regulovat, jednoduše cyklicky vypínají a zapínají svůj kompresor. To vede k nepříjemnému kolísání teplot, zbytečnému zatížení hlukem a výrazným ztrátám energie. Naproti tomu inverterové přístroje řídí svůj odevzdávaný výkon velice pečlivě, což vede k výraznému zlepšení komfortu prostředí, poklesu hlučnosti, vyšší efektivitě a nižší spotřebě energie a to až 44%. Tyto přístroje mají energetickou náročnost třídy A.

DC-Hybrydní invertor (digitální frekvenční měnič) řídí okamžitý výkon klimatizačního zařízení v rozsahu 12 – 138 %. Změnou frekvence a napětí je dosahována plynulá regulace otáček kompresoru, což umožňuje klimatizačnímu přístroji přizpůsobit okamžitý vydávaný výkon skutečným podmínkám. Pokud je teplota v místnosti výrazně vyšší než teplota požadovaná, klimatizační přístroj pracuje s maximálním výkonem aby mohl zaručit rychlé dosažení požadované teploty. Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, inverter přizpůsobí řízení výkonu tak, aby dosažená požadovaná teplota byla zachována.

RYCHLÝ KOMFORT KLIMATIZACÍ

Ihned po zapnutí klimatizační jednotky s inverterem je k dispozici přesně takový výkon, jaký je potřeba k rychlému ochlazení resp. vytopení místností. Díky tomu je možné dosáhnout nastavené teploty cca. polovinu doby oproti modelům bez inverteru. Potřebné pohodlí je tedy k dispozici krátce poté, co dorazíte domů za horkého letního dne resp. chladného zimního rána.

Dále provádíme certifikované revize úniků chladiva.

S ohledem na tuto citaci, Nařízení Evropského parlamentu a rady 2037/2000 a č.

517/2014 provádíme revize těsnosti chladících zařízení certifikovanou osobou.

Nabízíme též zavedení Evidenční knihy zařízení, kde je nutné zapsat všechny poznatky z revize.

Odpovědnost za založení evidenční knihy předpisů a provádění pravidelných revizí nese provozovatel zařízení podle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Více

Klimatizace 

Podkategorie

 • SPLIT SYSTÉMY

  Split systém, někdy označován jako dělená klimatizace, se skládá ze dvou hlavních částí, venkovní a vnitřní jednotky. Výparníková část vnitřní jednotky prostřednictvím chladící látky (chladiva) v uzavřeném chladícím okruhu odnímá z prostoru teplo, které se nashromáždilo přirozenou radiací (zářením), konvencí a běžným vydělením tepla od osob a elektrických zařízení. V rámci chladíciho cyklu dochází v uzavřeném chladícím okruhu k změnám tlaku, skupenství a teploty chladiva. Venkovní kondenzátorová jednotka odvádí odebrané teplo mimo klimatizovaný prostor do okolního prostředí. Jednotlivé části splitového systému jsou propojeny měděným potrubím, které tvoří uzavřený chladící okruh.

  Chlazení je běžně využíváno v prostorech s vysokými nároky na tepelnou pohodu a tam, kde je třeba eliminovat tepelnou zátěž od technologických zařízení (serverovny, apod.).

  ÚČEL KLIMATIZACE

  Úkolem každé klimatizace je úprava vzduchu na požadované parametry. Problémem z hygienického hlediska uživatelů bytů nebo jiných prostorů bývá zejména nedostatečné větrání, neúčinné odsávaní prachu a jiných škodlivin atd. Klimatizační zařízení tyto problémy odstraňuje. Podle typu a provedení může klimatizace se vzduchem provádět následující úpravy:

  • Výměnu při jeho znečištění
  • Zvlhčování nebo odvlhčování podle místních podmínek a potřeb
  • Chlazení nebo ohřev podle okamžité tepelné potřeby
  • Filtraci a ionizaci pro odstranění prachu a bakterií
  • Provonění pro zlepšení ovzduší

  Účel, pro který se klimatizace zřizuje, je především chlazení vzduchu. Všechny další úpravy vzduchu napomáhají ke zlepšení celkové kvality vzduchu. Samotná klimatizace je v provozu během roku přibližně 60 dní. Význam má při provozu po dobu cca 8 hodin denně ve dnech s velkou teplotou venkovního vzduchu. Druhým, velmi důležitým činitelem pro používání klimatizace, je úprava vlhkosti vzduchu. Předpokládá se totiž, že v obytných místnostech při běžném užíváni nedochází ke zvýšené prašnosti, chemickému či jinému zatěžování ovzduší.

 • Multisplit systémy

  Systémy, které prostřednictvím jedné venkovní jednotky řídí několik vnitřních jednotek, řadíme do kategorie Multisplit systémů. Instalace těchto systémů jsou vhodné nejen pro bytové účely, ale jejich variabilitu lze využít rovněž v komerční sféře.

  I přesto, že systém disponuje pouze jednou venkovní kondenzátorovou jednotkou, komfortu chlazení dosáhnete ve všech místnostech. Každá vnitřní jednotka se reguluje individuálně prostřednictvím IR nebo kabelových ovladačů na základě aktuální potřeby v dané místnosti. Systémy nabízí širokou variabilitu vnitřních cirkulačních jednotek, 5typů, 19 modelů. K dispozici jsou v různých výkonových řadách jednotky nástěnného typu, jednotky kazetové, mezistropní, podstropní či parapetní.

  Venkovní kondenzátorové jednotky se dodávají v několika výkonových řadách. Pro systémy s maximálním počtem do 4 vnitřních cirkulačních jednotek nabízíme kondenzátorové jednotky od výkonu 4,00 – 8,00 kW. Systém pro 5 a více místností (max.počet připojitelných jednotek je 8) je v nabídce jednotka s jmenovitým chladícím výkonem 14 kW.

 • AIRSTAGE – VRF systémy

  VRF systém (variable refrigerant flow) je vysoce efektivní, energeticky úsporné a k životnímu prostředí šetrné klimatizační zařízení. Celý systém se skládá z jedné až tří venkovních jednotek, širokého spektra vnitřních jednotek, chladivového potrubí a mnoha typů dálkových ovladačů.

  VRF systém nabízí vnitřní jednotky nástěnné, kazetové, podstropní i mezistropní. K jedné sestavě venkovních jednotek tak mohou být napojeny různé typy vnitřních jednotek např. dle prostorové náročnosti, designu, uspořádání místností apod. Venkovní jednotky jsou vybaveny inverterovými kompresory a nejmodernější řídící technologie zabezpečuje přesnější ovládání a zlepšuje efektivitu systému, což přispívá k úsporám energie a lepší ekonomice provozu.

 • Klimatizační jednotky...

  Značka DAITSU dokázala obstát v silné konkurenci předních světových značek klimatizací díky své kvalitě a zároveň cenové dostupnosti. Spoujuje rozmanitost funkcí, technických prvků s příznivými náklady na pořízení. Po instalaci na ni můžete prakticky zapomenout.

  Jednotky se vyznačují tichým provozem a jednoduchým ovládáním. DAITSU je komplexní značkou uspokojující nejširší potřeby zákazníka, který hledá účinné zařízení pro příjemné klima.

 • Kompaktní jednotka

  Je vhodná pro aplikace do míst, kde není možné umístit venkovní kondenzátorovou jednotku do venkovního prostoru. Jednotka v kompaktním provedení se nabízí ve dvou výkonových řadách 2,8 kW a 3,4 kW. K samotné instalaci zařízení není zapotřebí služeb odborné firmy. Jednotku si tak můžete namontovat prakticky sami. Zařízení se dodává s veškerým vzduchotechnickým příslušenstvím pro montáž na zeď.